Composer, Bower a Grunt

Správa závislostí a automatizácia úloh vo vašom projekte

By Milan Herda / @moriquend 11/2014

Kto som

Milan Herda, na internete perún alebo moriquend

Composer

Composer

Composer

David Grudl:
Composer, nejdůležitější nástroj pro PHP vývojáře

Inštalácia 3rd party knižníc kedysi

 • ručne
 • pear
 • pecl

Dôsledky pre váš kód

 • čo projekt, to systém
 • snaha väčšinu vecí poriešiť in-house
 • monolitizácia kódu

Dôsledky pre PHP ekosystém

 • každý framework rieši knižnice po svojom
 • malá prenositeľnosť kódu medzi frameworkami/projektami
 • spolu s pomalým vývojom a neduhmi PHP nastáva odliv vývojárov k iným jazykom

Záchrana

 • Vznik PHP-FIG (Framework Interop Group)
 • PSR-0 (autoload)
 • composer

Čo nám composer priniesol

 • Veľmi jednoduchý a rýchly spôsob inštalácie PHP knižníc do projektu.
 • Jednotný spôsob ukladania knižníc (do vendor adresára)
 • Autoloading pre nainštalované knižnice
 • Riešenie závislostí
 • Knižnice už nemusia byť fyzickou súčasťou projektu a predsa ich má každý vývojár k dispozícii

Čo priniesol pre PHP komunitu

 • Nastal boom vývoja a zdieľania knižníc a komponentov.
 • Frameworky začali svoju codebase členiť na jednotlivé samostatne použiteľné moduly.
 • Vývojári viac dbajú na package design = vyššia kvalita kódu
 • Zachránil svet :)

Trochu praxe

Inštalácia


          $ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
          

          $ alias composer='composer.phar'
          

Potrebujem knižnicu na parsovanie YAML súborov


          $ composer require symfony/yaml
          

Čo ak knižnica závisí na iných knižniciach?


          $ composer require doctrine/orm
          

composer.json

Špecifikácia vyžadovaných knižníc. Verzie nemusia byť zapísané presne, stačí približne a composer si automaticky dotiahne najnovšiu vyhovujúcu.


{
  "require": {
    "symfony/yaml": "~2.5",
    "doctrine/orm": "~2.4"
  }
}
          

composer.lock

Do tohto súboru si composer poznačí presné verzie (tj. major.minor.patch alebo git hash musí sedieť) nainštalovaných knižníc a ktokoľvek kedykoľvek napíše v adresári s projektom príkaz:


          $ composer install
          

Composer mu automaticky nainštaluje všetky chýbajúce knižnice podľa definície v composer.lock.

composer install/update

Dva základné príkazy pre composer

.

          $ composer install
          

Pokiaľ existuje súbor composer.lock, tak nainštaluje knižnice podľa špecifikácie v tomto súbore.

Pokiaľ neexistuje, inštaluje podľa compose.json


          $ composer update
          

Inštaluje podľa composer.json a nainštalované verzie zapisuje do composer.lock

Kde sú nainštalované knižnice

Composer automaticky inštaluje do adresáru s názvom vendor a po každej inštalácii vytvorí aj súbory pre autoloading.

Odkiaľ composer berie názvy balíčkov?

 • packagist.org
 • Dajú sa nakonfigurovať vlastné (aj privátne) zdroje

Example time!

Vytvoríme si knižnicu na generovanie náhodnej farby a ukážeme si, ako ju nainštalovať do nášho projektu.

Spustíme príkazy


$ mkdir -p random-color
$ cd random-color
$ composer init
          

Výsledný composer.json


{
  "name": "perun/random-color",
  "description": "Stupid library to generate random color code",
  "authors": [
    {
      "name": "Milan Herda",
      "email": "perun@perunhq.org"
    }
  ],
  "minimum-stability": "dev",
  "autoload": {
    "psr-0": {
      "": "src"
    }
  },
  "require": {}
}
          

Adresárová štruktúra

PSR-0 vyžaduje, aby sme mali zdrojové súbory v adresároch podľa vzoru vendor-name/package-name a je zaužívané, že táto štruktúra je ešte uložená v adresári src. V našom prípade teda vytvoríme príslušný adresár:


$ mkdir -p src/Perun/RandomColor
          

Pokiaľ chcete jednoduchšiu štruktúru, použite PSR-4. PSR-0 je už aj tak deprecated.

PHP trieda


<?php

namespace Perun\RandomColor;

/**
 * Generates random color
 *
 * @author Milan Herda <perun@perunhq.org>
 */
class RandomColorGenerator
{
  /**
   * @return string
   */
  public function generate()
  {
    return 'rgb(' . rand(0, 255) . ', ' . rand(0, 255) . ', ' . rand(0, 255) . ')';
  }
}

          

Ako balík nainštalovať?

Aby bol balíček inštalovateľný cez composer, tak sa k nemu composer musí dostať.

Možnosti:

 • Zverejniť na packagist
 • PEAR/PECL
 • "Zverejniť" na privátnom/firemnom zozname balíčkov (postavenom napr. na satis)
 • Ponúknuť linku na VCS repozitár (ideálne GIT)

Git repozitár


$ git init
$ git add .
$ git ci -am "initial commit"
$ git tag v0.0.1
          

Máme knižnicu, poďme ju použiť

Niekde inde na disku si vytvoríme adresár s naším novým projektom a v ňom vytvoríme composer.json s nasledovným obsahom:


{
  "name": "perun/project",
  "authors": [
    {
      "name": "Milan Herda",
      "email": "perun@perunhq.org"
    }
  ],
  "repositories": [
    {
      "type": "vcs",
      "url": "/home/perun/lib/random-color/"
    }
  ],
  "require": {
    "perun/random-color": "~0.0.1"
  }
}
          

V projekte vytvoríme index.php


<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Perun\RandomColor\RandomColorGenerator;

$randomColorGenerator = new RandomColorGenerator();

echo $randomColorGenerator->generate();
          

Profit!

Next level

Skutočnú silu uvidíte až vo chvíli, keď si balíčky budete umiestňovať do nejakého repozitára dostupného všetkým členom tímu:

 • Github (privátne repozitáre sú platené)
 • Bitbucket (privátne repozitáre do 10 ľudí sú zadarmo)
 • Gitlab (zadarmo, inštalujete si u seba)

Zhrnutie

Package manager pre PHP

Inštaluje balíčky a poskytuje načítavanie tried cez autoloading

Bower

Bower je package manager pre frontendový JavaScript*

Už nikdy nebudete sťahovať jquery, bootstrap, angular ručne.

* a css

Inštalácia

Bower sa inštaluje pomocou NPM

NPM je package manager pre server-side JavaScript

Inštalácia


          $ npm install -g bower
          

Chcem bootstrap a lodash

bower.json


{
 "name": "perun/project",
 "version": "0.0.1",
 "authors": [
  "Milan Herda <perun@perunhq.org>"
 ],
 "license": "proprietary",
 "private": true,
 "dependencies": {
  "lodash": "~2.4.1",
  "bootstrap": "~3.2.0"
 }
}
          

Ale do adresára assets/vendor

.bowerrc


{
  "directory": "assets/vendor"
}
          

Stiahnutie balíkov


          $ bower install
          

Stiahne balíčky definované v bower.json do adresára (defaultne bower_components)

Update verzie stiahnutých balíkov


          $ bower update
          

bower nemá žiaden lock súbor ako má composer. Pri install a update priamo porovnáva to, čo už nainštaloval. Pokiaľ nejaký balíček chýba, tak ho dotiahne.

Zodpovednosti bower-u

bower iba sťahuje balíčky a rieši ich vzájomné závislosti pri inštalácii.

Neposkytuje žiadnu funcionalitu pre "includovanie". Tj. stiahnutý balíček si musíte do webu vložiť ručne cez <script> tag alebo pomocou nejakého loaderu (napr. requirejs)

Grunt

Grunt je task runner

 • minifikovanie js a css
 • preklad less/sass/coffee
 • zmenšovanie objemu statických obrázkov
 • sledovanie zmien na súboroch počas vývoja a automatický refresh browseru
 • kontrola štábnej kultúry (jshint, jslint)
 • spúšťanie unit testov
 • čokoľvek iné

Inštalácia


          $ npm install -g grunt-cli
          

Príklad

Gruntfile.js


module.exports = function(grunt) {

  // Project configuration.
  grunt.initConfig({
    pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    srcAssetsDir: 'assets',
    webDir: 'www',
    clean: ['www/assets'],
    copy: {
      main: {
        files: [
          {
            expand: true,
            src: ['assets/**'],
            dest: 'www/'
          },
          {
            expand: true,
            cwd: 'assets/vendor/bootstrap/fonts',
            src: ['*'],
            dest: 'www/assets/css/fonts/'
          }
        ]
      }
    },
    sass: {
      dist: {
        files: [{
          expand: true,
          cwd: 'assets/sass',
          src: ['*.scss'],
          dest: 'assets/css',
          ext: '.css'
        }]
      }
    },
    watch: {
      all: {
        files: [
          'assets/**/*',
          'www/*html',
        ],
        tasks: ['clean', 'sass', 'copy', 'jshint', 'jslint'],
        options: {
          livereload: true,
          spawn: false
        }
      }
    },
    jshint: {
      options: {
        reporter: require('jshint-stylish'),
        bitwise: true,
        camelcase: true,
        curly: true,
        eqeqeq: true,
        forin: true,
        immed: true,
        indent: 4,
        latedef: true,
        newcap: true,
        noarg: true,
        //nonbsp: true,
        nonew: true,
        plusplus: true,
        quotmark: 'single',
        undef: true,
        unused: true,
        strict: true,
        trailing: true,
        globals: {
          define: true,
          require: true,
          window: true,
          document: true
        }
      },
      all: [
        'assets/js/**/*.js'
      ]
    },
    jslint: {
      main: {
        src: 'assets/js/**/*.js',
        directives: {
          predef: ['define', 'require', 'window', 'document']
        },
        options: {
          failOnError: false,
        }
      }
    },
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-sass');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-jslint');

  // Default task(s).
  grunt.registerTask('default', ['clean', 'copy']);

};
          

Spustenie tasku


          $ grunt watch
          

Gulp

Gulp je task runner

Gulp a Grunt sú konkurenti a oba robia to isté. Rozdiel je v spôsobe.

Gruntove tasky sa zapisujú pomocou konfigurácie. Pokiaľ máte task zložený so subtaskov, tak každý task sa vykonáva samostatne a teda po každom sa zmeny v súboroch zapíšu na disk.

Gulpove tasky sa zapisujú direktívne. Namiesto konfigurácie píšete javascriptové príkazy. Zložené tasky vedia zmeny posielať cez pipe-u, tj. na disk sa zapíše až na konci.

Gulp je z definície rýchlejší a flexibilnejší.

Grunt existuje dlhšie a má viac pluginov.

Aktuálne je len vecou vkusu, čo si kto vyberie. Časom ale zrejme prevládne Gulp. Pokiaľ nepríde tretí hráč.