ES2015 a ešte ďalej

02/2017 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Čo je ES2015?

Štandard definujúci JavaScript, ktorý priniesol mnohé zásadné zmeny.

Prečo ten názov?

 • ES je skratkou od ECMAScript
 • ECMAScript je oficiálny názov JavaScriptu
 • Oficiálny názov nie je JavaScript, lebo Sun/Oracle má ochrannú známku na názov Java
 • ECMA je European Computer Manufacturers Association sídliaca v Ženeve

Prečo 2015?

 • Predchádzajúca verzia bola ES5.1 (jún 2011), resp. ES5 (december 2009)
 • Nový štandard sa vyvíjal pod názvom Harmony
 • Dlho sa myslelo, že nový názov bude ES6
 • Bolo zrušené verzionovanie a vznikla idea One JavaScript
 • Schváľovalo sa v roku 2015 a dohodlo sa, že každý rok bude inkrementálny upgrade (ES2016, ES2017)

Aké sú novinky?

Veľké a veľa

Ide o najväčší upgrade jazyka od jeho vzniku.

Deklarácia premenných

Pridané dva nové spôsoby deklarácie premenných.

Oba vytvárajú premenné s blokovým scopom.

 • let - dá sa meniť
 • const - nedá sa meniť (konštanta)
 • var - dá sa meniť, starý spôsob, funkčná platnosť

let foo = 'foo';

const bar = 'bar';

var baz = 'baz';
          

Arrow funkcie

 • kratší zápis
 • uchovávanie kontextu (neprepisuje this, zdieľa arguments)

Arrow funkcie - kratší zápis


const sum = (param1, param2) => {
  return param1 + param2;
};

const pow = (param) => {
  return param * param;
}

const pow2 = param => param * param;
// ^ takto sa dajú skrátiť iba jednopríkazové
          

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu


const fero = {
  name: 'fero',
  tags: [ 'php', 'js', 'perl'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.map(function (tag) {
      console.log(this.name + ' pozná ' + tag);
      //     ^ TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
    });
  },
};
            

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

Obídenie problému


const fero = {
  name: 'fero',
  tags: [ 'php', 'js', 'perl'],

  printKnowledge: function () {
    const that = this;

    this.tags.map(function (tag) {
      console.log(that.name + ' pozná ' + tag);
    });
  },
};
            

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

Riešenie cez arrow funkciu


const fero = {
  name: 'fero',
  tags: [ 'php', 'js', 'perl'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.map(tag => {
      console.log(this.name + ' pozná ' + tag);
    });
  },
};
            

Export/import modulov

O tomto sme mali samostatný workshop

Rozšírené objektové literály


const name = 'fero';
const lastName = 'mrkvicka';

const fero = {
  name,
  lastName,
  foo() {
    // do something
  },
  ['abc' + 'foo']: 'počítané property',
};

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  foo: function () {
    // do something
  },
  'abcfoo': 'počítané property',
};
          

Destructuring


// polia
const [a, b] = [1, 2];
const [a, , c] = [1, 2, 3];

// objekty
const {foo, baz} = {foo: 1, bar: 2, baz: 3};
const {foo: alias, baz} = {foo: 1, bar: 2, baz: 3};

// default hodnoty
const [a, b, c = 3] = [1, 2];
const {foo, bar = 123} = {foo: 42};

// argumenty funkcie
const f = function ({foo, bar}) { /* ... */ };

f({
  foo: 'foo',
  bar: 'bar',
});
          

Default hodnoty parametrov


const foo = function (x, y = 5) {
  // ...
};
          

Rest operátor


const foo = function (x, ...y) {
  console.log(y);
};

foo(1, 2, 3, 4, 5);
          

Spread operátor


const foo = function (x, y, z) {
  console.log(x, y, z);
};

const arr = [1, 2, 3];

foo(...arr);
          

Template string


const multiline = `toto je viacriadkový
reťazec
`;

const str = 'reťazec';
const val = 'hodnotami';

const replaced = `toto je ${str} s nahradenými ${val}`;
          

for-of cyklus


const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

for (const n of arr) {
  console.log(n);
}
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Generátory


const gen = function* () {
  let n = 1;

  while (true) {
    yield n;
    n++;
  }
};

const generator = gen();

console.log(generator.next());
// {value: 1, done: false}
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Iterátory


const counter = {
  [Symbol.iterator]: function* () {
    let n = 1;

    while (true) {
      yield n++;
    }
  }
};

for (const i of counter) {
  console.log(i);

  if (i >= 10) {
    break;
  }
}
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Unicode

Plná podpora unicode v reťazcoch a regulárnych výrazoch

Rozšírenia pre Number


Number.EPSILON
Number.isInteger(Infinity) // false
Number.isNaN("NaN")    // false
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Rozšírenia pre String


"ferko mrkvicka".includes("mrk") // true
"abc".repeat(4)         // "abcabcabcabc"
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Rozšírenia pre Object


let person = {id: 42};

person = Object.assign(
  person,
  {name: 'fero'},
  {name: 'jozo', surname: 'mrkvicka'},
  {name: 'ferko'}
);

// {id: 42, name: 'ferko', surname: 'mrkvicka'}
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Rozšírenia pre Array


Array.from(document.querySelectorAll("*")) // [...]
Array.from("foo")             // ['f', 'o', 'o']
Array.of(1, 2, 3)             // [1, 2, 3]
[0, 0, 0, 0].fill(7, 1, 2)         // [0, 7, 0]
[1, 2, 3].findIndex(x => x == 2)    // 1
["a", "b", "c"].entries()         // iterátor [0, "a"], [1,"b"], [2,"c"]
["a", "b", "c"].keys()           // iterátor 0, 1, 2
["a", "b", "c"].values()          // iterátor "a", "b", "c"
          
* Ak transpilujete cez babel, tak potrebujete import 'babel-polyfill';

Literály pre binárne a oktálové čísla


0b1011
0o715
          

Promise


const p = new Promise(function (resolve, reject) {
  console.log('vytvaram promise');

  setTimeout(function () {
    console.log('resolvujem promise');
    resolve("foo");
  }, 1000);
});

p.then(function (msg){
  console.log(msg);
});
          
Celkom fajn dokumentácia na MDN

Syntax sugar pre triedy a dedičnosť

Zlé nápady sa nemajú propagovať, takže o tomto pomlčím :)

ES2016

Iba dve veci:


// Array.prototype.includes
['a', 'b', 'c'].includes('a') // true
['a', 'b', 'c'].includes('d') // false

// Exponenčný operátor
2 ** 3 // 8
          

ES2017

Ešte ďalej

Rest/Spread operátor pre objekty


// Rest
let { x, y, ...z } = { x: 1, y: 2, a: 3, b: 4 };
console.log(x); // 1
console.log(y); // 2
console.log(z); // { a: 3, b: 4 }

// Spread
let n = { x, y, ...z };
console.log(n); // { x: 1, y: 2, a: 3, b: 4 }
          
Super užitočné a návykové, ale je potrebný babel plugin transform-object-rest-spread

Ďakujem za pozornosť

Otázky?