Moduly v Javascripte

01/2017 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Časť 3: UMD a natívne moduly v ES2015

UMD

Problém

Som vývojár populárnej knižnice

Problém

Som vývojár populárnej knižnice

 • časť používateľov pracuje v globálnom namespace
 • iná časť má requirejs
 • ďalšia CommonJS moduly

Akým spôsobom budem knižnicu poskytovať?

 • globálna premenná?
 • AMD modul?
 • CommonJS modul?
 • tri rôzne samostatné verzie?

Odpoveď

Všetky verzie v jednom súbore

UMD

Universal Module Definition


(function (root, factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    // AMD
    define(['libName'], factory);
  } else if (typeof exports === 'object') {
    // Node, CommonJS-like
    module.exports = factory(require('libName'));
  } else {
    // Browser globals (root is window)
    root.returnExports = factory(root.libName);
  }
}(this, function ($) {
  //  methods
  function myFunc(){};

  //  exposed public method
  return myFunc;
}));
          

Natívne moduly v ES2015

Export

Príkazom export sa určuje časť modulu, ktorá bude dostupná pre vonkajší svet

Import

Príkaz import sprístupňuje exportované časti modulu.

V Node.js a transpileroch (babel, webpack) zároveň aj vkladá súbor s modulom V prehliadačoch bude potrebné moduly najskôr načítať cez
<script type="module" src="..."></script>

Default export


// module.js

const foo = function () { /*... */};

export default foo;

// main.js

import bar from './module';
            

Default export/import


// module.js

export default function () { /*... */} // pozor, bez bodkočiarky!

// main.js

import bar from './module';
            

Pomenované exporty/importy


// module.js

export const PI = 3.14159;

export const square = function (a) {
  return a * a;
};

// main.js

import * as myMath from './module'; // myMath.square, myMath.PI

import { square } from './module';

import { square, PI } from './module';

import { square as mySquare, PI } from './module';

          

Kombinácie default a pomenovaného importu

Default import musí byť vždy prvý!


// module.js

export const PI = 3.14159;

export default function () { /* ... */ }

export const square = function (a) {
  return a * a;
};

// main.js

import def, { square, PI } from './module';
import def, * as myMath from './module';
          

Import kvôli vedľajším efektom


import from './module';
          
Napríklad babel-polyfill

Example time!

Zadanie

 1. Vytvoríme modul obsahujúci definíciu farieb (rgb kód) pre pozadie, text, nadpis, upozornenie a úspech. Každá farba sa bude exportovať pod svojím menom.
 2. Vytvoríme skript, ktorý:
  1. naimportuje všetky farby
  2. naimportuje iba farbu pre nadpis, upozornenie a úspech
  3. naimportuje všetky farby a samostatne farbu pre text

Problém

Node.js zatiaľ nepodporuje import/export z ES2015.

Viac info o problémoch a krátke zhrnutie

Riešenie

Transpilácia cez babel

Príprava

Vytvorenie adresárovej štruktúry


mkdir -p assets/src
mkdir -p assets/dist
          

Príprava

Nainštalovanie nástrojov


# vytvorenie súboru package.json
npm init

# nainštalovanie gulp a babel ako konzolových nástrojov/príkazov
sudo npm install -g gulp babel-cli

# nainšťalovanie transpilátora ES2015 do ES5
npm install --save-dev babel babel-core babel-preset-es2015

# nainštalovanie task runnera a pluginov
npm install --save-dev gulp gulp-babel run-sequence del
          

Konfigurácia

.babelrc


{
  "presets": ["es2015"]
}
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Importy a úvodné deklarácie


import gulp    from 'gulp';
import babel    from 'gulp-babel';
import del     from 'del';
import runSequence from 'run-sequence';

const paths = {
  jsSrc: 'assets/src/**/*.js',
  jsDest: 'assets/dist',
};
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Čistenie po predchádzajúcich zbehnutiach


gulp.task('clean', () => {
  return del(paths.jsDest + '/**/*');
});
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Preklad ES2015 do ES5


gulp.task('babel', () => {
  return gulp.src([paths.jsSrc])
    .pipe(babel({
      presets: ['es2015'],
    }))
    .pipe(gulp.dest(paths.jsDest));
});
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Defaultný task


gulp.task('all', (done) => {
  runSequence('clean', 'babel', done);
});

gulp.task('default', ['all']);
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Všetko spolu


import gulp    from 'gulp';
import babel    from 'gulp-babel';
import del     from 'del';
import runSequence from 'run-sequence';

const paths = {
  jsSrc: 'assets/src/**/*.js',
  jsDest: 'assets/dist',
};

gulp.task('clean', () => {
  return del(paths.jsDest + '/**/*');
});

gulp.task('babel', () => {
  return gulp.src([paths.jsSrc])
    .pipe(babel({
      presets: ['es2015'],
    }))
    .pipe(gulp.dest(paths.jsDest));
});

gulp.task('all', (done) => {
  runSequence('clean', 'babel', done);
});

gulp.task('default', ['all']);
          

Modul

assets/src/module/colors.js


export const BACKGROUND = '#fff';

export const TEXT = '#000';

export const TITLE = '#000080';

export const WARNING = '#800000';

export const SUCCESS = '#008000';

const INFO = 'slateblue';

export default INFO;
          

Import všetkých farieb

assets/src/all.js


import * as color from './module/colors';

console.log(color.BACKGROUND);
          

Import niektorých

assets/src/some.js


import { TITLE, WARNING, SUCCESS as COLOR_SUCCESS } from './module/colors';

console.log(TITLE);

console.log(COLOR_SUCCESS);
          

Import default + textu

assets/src/combination.js


import defaultColor, { TEXT } from './module/colors';

console.log(TEXT);
console.log(defaultColor);
          

Preklad a spustenie


# preklad
gulp

# spustenie
node assets/dist/all.js
node assets/dist/some.js
node assets/dist/combination.js
          

Ako je to s implementáciou v prehliadačoch?

Január 2017:

Ako teda písať natívne moduly pre prehliadač?

Písať natívne a transpilovať

Vieme použiť babel spolu s webpack 1

Alebo webpack 2 bez babelu

Ukážka: webpack 1 a babel

Príprava

Inštalácia webpacku


# webpack ako command line príkaz
sudo npm install -g webpack

# webpack do nášho projektu
npm install --save webpack

# plugin pre webpack, aby robil transpiláciu on
npm install --save babel-loader

# gulp-util pre zobrazenie výstupu z webpacku v gulpe
npm install --save gulp-util
          

Konfigurácia

webpack.config.babel.js


export default {
  entry: {
    all: './assets/src/all.js',
  },
  output: {
    path: 'assets/dist',
    library: '[name]',
    libraryTarget: 'umd',
    filename: '[name].js'
  },
  module: {
    loaders: [
      {
        test: /\.js$/,
        loader: 'babel-loader',
        query: {
          presets: ['es2015']
        }
      }
    ]
  },
  resolve: {
    extensions: ['', '.js', '.json']
  }
};
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Vyhodíme import babel a task babel


import webpack from 'webpack';
import webpackConfig from './webpack.config.babel';

const paths = {
  jsDest: 'assets/dist',
  finalDest: 'www/assets',
};
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Upravený clean task


gulp.task('clean:dist', () => {
  return del(paths.jsDest + '/**/*');
});

gulp.task('clean:final', () => {
  return del(paths.finalDest + '/**/*');
});

gulp.task('clean', (done) => {
  runSequence('clean:final', 'clean:dist', done);
});
          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

webpack task


gulp.task('webpack', (done) => {
  let config = Object.create(webpackConfig);

  webpack(config, function (err, stats) {
    if (err) {
      throw new gutil.PluginError('webpack', err);
    }

    gutil.log('[webpack]', stats.toString({
      colors: true,
      progress: true
    }));

    done(); // mimoriadne dôležité, aby gulp vedel, že task skončil
  });
});

          

Konfigurácia

gulpfile.babel.js

Upravené tasky copy a all


gulp.task('copy', () => {
  return gulp.src([paths.jsDest + '/**/*'])
    .pipe(gulp.dest(paths.finalDest));
});

gulp.task('all', (done) => {
  runSequence('clean', 'webpack', 'copy', done);
});

          

Web

www/index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>es2015 moduly cez webpack babel</title>
</head>
<body>

</body>
<script src="assets/all.js"></script>
</html>
          

Spustenie


# spustit preklad
gulp

# spustit web server
cd www; php -S localhost:8000
          

Ostáva už len otvoriť prehliadač a nasmerovať ho na localhost:8000

webpack je možné spúšťať aj bez gulpu

Príklad sme videli na workshope o CommonJS moduloch a tak vieme, že stačí upraviť output.path a spustiť príkaz webpack

Ja však svoj dev stack staviam okolo gulpu a chcel som ukázať použitie s gulpom.

Pohrajte sa

Zoberte si unitFactory a extendByRange z prvého workshopu a urobte z nich ES2015 moduly pre web

Zhrnutie

Moduly robíme, pretože:

 • JS kódu je veľa
 • potrebujeme časti s jasnou zodpovednosťou
 • modul je samostatný a tak znovupoužiteľný
 • nechceme prasiť globálny namespace a zvyšovať tak riziko konfliktu názvov

Naučili sme sa

 • platnosť premenných v JS
 • čo je to closure
 • čo je to IIFE
 • ako vyzerá module pattern
 • 3 rôzne implementácie modulov: CommonJS, AMD, UMD, ES2015

Vyskúšali sme si

 • npm a node
 • gulp
 • requirejs a r.js
 • webpack

Videli sme

 • ako robiť štruktúru adresárov pre projekt
 • javascript na strane serveru
 • ako sa moduly riešili kedysi a dnes
 • trochu nového javascriptu

Ďakujem za pozornosť

Otázky?