Moduly v Javascripte

10/2016 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Časť 1: Module Pattern

Úloha

Vytvorte v Javascripte objekt, ktorý bude mať privátnu premennú name, ku ktorej sa bude dať pristúpiť iba cez setter/getter.


// váš kód

var person = /* váš kód */;

person.setName('fero');

console.log(person.getName());
          

Scope premenných

Scope je rozsah platnosti, tj. kde všade je možné k existujúcej premennej pristúpiť.

Je určený miestom a spôsobom deklarovania premennej.

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;
var b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {  // globálna premenná
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {  // globálna premenná
    e = 6;           // globálna premenná
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {  // globálna premenná
    e = 6;           // globálna premenná
    var f = 7;         // lokálna pre foo
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}
            

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?


a = 1;   // globálna premenná
var b = 2; // globálna premenná

function foo () {
  c = 3;   // globálna premenná
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {  // globálna premenná
    e = 6;           // globálna premenná
    var f = 7;         // lokálna pre foo
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) { // lokálna pre foo
  }
}
            

Spôsoby deklarácie v ES2015

 • var - bezo zmeny, deklaruje lokálne pre funkciu
 • let - platnosť iba vo svojom bloku
 • const - konštanta, platnosť iba vo svojom bloku

Closure

Closure je "obálka", ktorá v sebe obsahuje všetky premenné, ku ktorým má funkcia prístup.

Closure


var a = 1;

function foo () {
  var b = 2;

  return function () {
    var c = 3;

    return a + b + c;
  }
}

var bar = foo();
bar();
          

IIFE

Immediately Invoked Function Expression

IIFE


(function () {
  // kód
})();
          

K čomu to je?

Nájdite rozdiel


var a = 1,
  b = 2,
  c;

c = a + b;

// versus

(function () {
  var a = 1,
    b = 2,
    c;

  c = a + b;
})();

          

Module pattern

Spôsob, ako pomocou closure vieme vytvárať moduly/objekty s privátnymi premennými/funkciami

Module pattern


function () {
  var name;

  return {
    setName: function (newName) {
      if (newName !== 'fero') {
        name = newName;
      }
    },
    getName: function () {
      return name;
    }
  }
}
            

Revealing module pattern


function () {
  var name,
    setName,
    getName;

  setName = function (newName) {
    // tu môžu byť rôzne validácie
    name = newName;
  };

  getName = function () {
    return name;
  };

  return {
    setName: setName,
    getName: getName
  }
}
            

Vytvorenie inštancie


var person = (function () {
  var name,
    setName,
    getName;

  setName = function (newName) {
    // tu môžu byť rôzne validácie
    name = newName;
  };

  getName = function () {
    return name;
  };

  return {
    setName: setName,
    getName: getName
  }
})();
          

Vytvorenie inštancie


var personFactory = function () {
  var name,
    setName,
    getName;

  setName = function (newName) {
    // tu môžu byť rôzne validácie
    name = newName;
  };

  getName = function () {
    return name;
  };

  return {
    setName: setName,
    getName: getName
  }
};

var personA = personFactory(),
  personB = personFactory();
          

Pohrajte sa

Vytvorte modul reprezentujúci bojovú jednotku v hre s vlastnosťami:

 • názov
 • rýchlosť
 • sila
 • zdravie

var unitFactory = function () {
  var name,
    speed,
    strength,
    health,
    // methods
    setName,
    getName,
    setSpeed,
    getSpeed,
    setStrength,
    getStrength,
    setHealth,
    getHealth;

  setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  getName = function () {
    return name;
  };

  setSpeed = function (newSpeed) {
    speed = newSpeed;
  };

  getSpeed = function () {
    return speed;
  };

  setStrength = function (newStrength) {
    strength = newStrength;
  };

  getStrength = function () {
    return strength;
  };

  setHealth = function (newHealth) {
    health = newHealth;
  };

  getHealth = function () {
    return health;
  };

  return {
    setName: setName,
    getName: getName,
    setSpeed: setSpeed,
    getSpeed: getSpeed,
    setStrength: setStrength,
    getStrength: getStrength
  };
};

Pohrajte sa

Vytvorte inštanciu reprezentujúcu kopijníka, jazdca a lukostrelca


var pikeman = unitFactory(),
  horseman = unitFactory(),
  archer = unitFactory();

pikeman.setName('pikeman');
pikeman.setSpeed(1);
pikeman.setStrength(5);
pikeman.setHealth(10);

// ...

Pohrajte sa

Pridajte lukostrelcovi vlastnosť dostrel


archer.range = 5;

archer.setRange = function (newRange) {
  this.range = newRange;
};

archer.getRange = function () {
  return this.range;
};
          

var extendByRange = function (unit) {
  var range,
    setRange,
    getRange;

  setRange = function (newRange) {
    range = newRange;
  };

  getRange = function () {
    return range;
  };

  unit.setRange = setRange;
  unit.getRange = getRange;

  return unit;
};
          

var archer = unitFactory();

archer = extendByRange(archer);

archer.setRange(4);
          

Využitie module patternu

 • skrývanie implementáčných detailov a privátnych vlastností
 • ochrana objektov pred narušením zvonka
 • umožňuje komponentové programovanie
 • ochrana pred zaprasením globálneho menného priestoru

Moduly nie sú iba module pattern

CommonJS a ES2015 dovoľujú mať pre skripty samostatné menné priestory a exportovať von iba želané premenné.

CommonJS


// index.js
var square = require('./square.js');

console.log('area is ' + square.area(5));

// square.js
var area = function (length) {
  return length * length;
};

module.exports = {
  area: area
};
            

ES2015


// index.js
import square from './square';

console.log('area is ' + square.area(5));

// square.js
const area = (length) => {
  return length * length;
};

export default {
  area
};

            

Nabudúce:

Ako pracovať s modulmi rôznych formátov

CommonJS, AMD, UMD a ES2015

Ďakujem za pozornosť

Otázky?