D v SOLIDe

08/2016 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Príklady prebrané z knihy Principles of Package Design

Voľné programovanie

Naprogramujte tzv. FizzBuzz generátor, ktorý:

 • generuje zoznam celých čísel od 1 po n
 • čísla deliteľné 3 nahradí reťazcom "Fizz"
 • čísla deliteľné 5 nahradí reťazcom "Buzz"
 • čísla deliteľné 3 a 5 zároveň nahradí reťazcom "FizzBuzz"

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Dependency Inversion Principle
 • Výhody Dependency Inversion Principle
 • Ako rozpoznať porušenia princípu

SOLID

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Dependency Inversion Principle

Princíp obrátených závislostí

Čo je závislosť

Ak váš kód potrebuje k svojej činnosti iný objekt (funkciu/triedu), tak tento objekt je závislosťou pre váš kód.

Najviac viditeľné sú parametre metód a property tried

Dependency Inversion Principle

 • "objekt" na vyššej úrovni by nemal mať závislosť na nižšej úrovni
 • "objekt" by mal závisieť iba na abstraktných objektoch
 • "objekt" by nemal závisieť na konkrétnostiach

Prevedené do praxe v PHP:

 • Interface/Abstraktná trieda nemôže závisieť na konkrétnej triede
 • Všetko by malo závisieť na interfacoch alebo abstraktných triedach
 • Nič by nemalo mať konkrétny objekt ako závislosť

Prečo?

Je jednoduchšie vymeniť inštanciu niečoho abstraktného ako konkrétnu vec

Výhody Dependency Inversion Principle

 • časti kódu sú navzájom ľahko vymeniteľné

Symptómy porušenia princípu

 • chýbajúce interfacy/abstraktné triedy
 • interface nezávisí na interface, ale na konkrétnej triede
 • abstraktná trieda závisí na konkrétnej triede
 • konkrétna trieda závisí na konkrétnej triede namiesto interfacu/abstraktnej triede

Príklad 1

Ktorý zápis interfacu sa vám zdá správnejší?


// riesenie 1
class Siroky { /* ... */ }

interface StatnaZakazka
{
  public function akceptujDodavatela(
    Siroky $dodavatel
  );
}

// riesenie 2
interface SplnaPodmienkyInterface { /* ... */ }

interface StatnaZakazka
{
  public function akceptujDodavatela(SplnaPodmienkyInterface $dodavatel);
}
          

Príklad 2

Upravte váš FizzBuzz generátor:

 • pridajte pravidlo nahradzujúce čísla deliteľné 7 reťazcom Bar
 • vymyslite a pridajte nové pravidlo
 • vymeňte poradie pravidiel
 • upravte generátor, aby spĺňal Open-Closed Principle

Riešenie (pravidlá)


interface RuleInterface {
  public function matches($number);
  public function getReplacement();
}

class FizzRule {
  public function matches($number) {
    return $number % 3 === 0;
  }

  public function getReplacement() {
    return 'Fizz';
  }
}
          

Riešenie (generátor)


class FizzBuzzGenerator {
  private $rules = [];

  public function addRule(RuleInterface $rule) {
    $this->rules[] = $rule;
  }

  public function generateList($limit) {
    $list = [];

    for ($number = 1; $number <= $limit; $number++) {
      $list[] = $this->generateElement($number);
    }

    return $list;
  }

  private function generateElement($number) {
    foreach ($this->rules as $rule) {
      if ($rule->matches($number)) {
        return $rule->getReplacement();
      }
    }

    return $number;
  }
          

Riešenie (použitie)


$fizzBuzz = new FizzBuzz();

$fizzBuzz->addRule(new FizzBuzzRule());
$fizzBuzz->addRule(new FizzRule());
$fizzBuzz->addRule(new BuzzRule());
...
$list = $fizzBuzz->generateList(100);
          

Príklad 3


use Doctrine\DBAL\Connection;

class Authentication {
  private $connection;

  public function __construct(Connection $connection) {
    $this->connection = $connection;
  }

  public function checkCredentials($username, $password) {
    $user = $this->connection->fetchAssoc(
      'SELECT * FROM users WHERE username = ?',
      [$username]
    );

    if ($user === null) {
      throw new InvalidCredentialsException('User not found');
    }

    // validate password
    // ...
  }
}
          

Otázky

 • Potrebuje autentifikácia vedieť, kde sú uložené používateľské dáta?
 • Je možné mať používateľské dáta uložené inde ako v databáze?

Riešenie (authentication)


class Authentication {
  private $userProvider;

  public function __construct(UserProviderInterface $userProvider) {
    $this->userProvider = $userProvider;
  }

  public function checkCredentials($username, $password) {
    $user = $this->userProvider->findUser($username);

    if ($user === null) {
      throw new InvalidCredentialsException('User not found');
    }

    // validate password
    // ...
  }
}
          

Riešenie (UserProviderInterface)


interface UserProviderInterface {
  public function findUser($username);
}

class DoctrineDbalUserProvider implements UserProviderInterface {
  // ...
}

class TextFileUserProvider implements UserProviderInterface {
  // ...
}
          

SOLID - Záver

Aby bol kód ľahko udržiavateľný, rozšíriteľný, testovateľný a rozširovateľný s minimálnym množstvom programovania, tak každá trieda by mala:

 • riešiť iba jednu vec
 • byť otvorená pre zmenu správania bez potreby zmeny kódu
 • byť dobrým potomkom svojich rodičov
 • implementovať a závisieť na malých a pre klientov špecifických interfejsoch
 • závisieť na abstrakciách a nie konkrétnostiach

Ďakujem za pozornosť

Otázky?