L v SOLIDe

06/2016 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Príklady prebrané z knihy Principles of Package Design

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Liskov Substitution Principle
 • Výhody Liskov Substitution Principle
 • Ako rozpoznať porušenia princípu

SOLID

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Liskov Substitution Principle

Liskovovej princíp zameniteľnosti

Liskov Substitution Principle

Odvodená trieda musí byť náhradou svojej základnej triedy

Byť dobrou náhradou svojej základnej triedy:

 • poskytovať implementáciu pre všetky metódy
 • mať rovnaké typy návratových hodnôt
 • nesprísňovať požiadavky na argumenty
 • nesprísňovať kontrakt
 • neobchádzať kontrakt v kóde

Výhody Liskov Substitution Principle

 • časti kódu sú navzájom bezpečne vymeniteľné
 • eliminácia chýb spôsobených nedodržaním kontraktu

Symptómy porušenia princípu

 • nie sú poriadne implementované všetky metódy
 • potomok má inú návratovú hodnotu ako rodič
 • prísnejšie požiadavky na argumenty
 • prísnejší kontrakt
 • obchádzanie kontraktu v kódu

Príklad 1


interface FileInterface
{
  public function rename($name);
  public function changeOwner($user, $group);
}

class DropboxFile implements FileInterface
{
  public function rename($name)
  {
    // ...
  }

  public function changeOwner($user, $group)
  {
    throw new BadMethodCallException(
      'Not implemented for Dropbox files'
    );
  }
}
          

Refactoring Time!

Upravte kód tak, aby DropboxFile nemal prázdnu implementáciu metódy

Zdrojové súbory tu

Nesprávny rodič

Prečo má FileInterface metódu changeOwner, keď ju nevedia implementovať všetci potomkovia?

 • rozdelíme interface
 • každý *File bude dediť od správneho interfacu

Výsledok


interface FileInterface {
  public function rename($name);
}

interface FileWithOwnerInterface extends FileInterface {
  public function changeOwner($user, $group);
}

class DropboxFile implements FileInterface {
  public function rename($name) {
    // ...
  }
}

class LocalFile implements FileWithOwnerInterface {
  public function rename($name) {
    // ...
  }

  public function changeOwner($user, $group) {
    //...
  }
}
          

Príklad 2


interface RouterInterface {
  /**
   * @return Route[]
   */
  public function getRoutes();
}

class SimpleRouter implements RouterInterface {
  public function getRoutes() {
    $routes = [];
    // ...
    return $routes;
  }
}

class AdvancedRouter implements RouterInterface {
  public function getRoutes() {
    $routeCollection = new RouteCollection();
    // ...
    return $routeCollection;
  }
}

class RouteCollection implements Iterator { /* ... */}
          

Rozdielny typ návratovej hodnoty

Keď by sme si dali návratovú hodnotu spočítať funkciou count, tak nám jedna implementácia zhavaruje.

 • rodič musí mať presnejšiu špecifikáciu návratovej hodnoty
 • upravíme potomkov, aby spĺňali špecifikáciu

Výsledok


interface RouterInterface {
  /**
   * @return RouteCollectionInterface
   */
  public function getRoutes();
}

interface RouteCollectionInterface extends Iterator, Countable {
}
          

Príklad 3


interface MassMailerInterface {
  public function sendMail(
    TransportInterface $transport,
    MessageInterface $message,
    RecipientsInterface $recipients
  );
}

class SmtpMassMailer implements MassMailerInterface {
  public function sendMail(
    TransportInterface $transport,
    MessageInterface $message,
    RecipientsInterface $recipients
  ) {
    if (!($transport instanceof SmtpTransport)) {
      throw new InvalidArgumentException(
        'SmtpMassMailer only works with SMTP'
      );
    }
    // ...
  }
}
          

Prísnejšie požiadavky na argumenty, ako má rodič

Hoci trieda o sebe tvrdí, že akceptuje inštancie TransportInterface, tak v skutočnosti akceptuje iba SmtpTransport a inak zhavaruje.

 • zistíme, čím je SmtpTransport výnimočný a rozdielny oproti TransportInterface
 • upravíme/vytvoríme patričné interfacy a typehinty

Pracovný scenár:

 • Povedzme, že nie všetky implementácia TransportInterface vedia rozposielať emaily hromadne
 • SmtpTransport to vie
 • MassMailerInterface chce rozposielať emaily hromadne

Výsledok (pre pracovný scenár)


class SmtpTransport implements TransportWithMassMailSupportInterface {
  // ...
}

interface MassMailerInterface {
  public function sendMail(
    TransportWithMassMailSupportInterface $transport,
    MessageInterface $message,
    RecipientsInterface $recipients
  );
}

class SmtpMassMailer implements MassMailerInterface {
  public function sendMail(
    TransportWithMassMailSupportInterface $transport,
    MessageInterface $message,
    RecipientsInterface $recipients
  ) {
    // ...
  }
}
          

Príklad 4


interface HttpKernelInterface {
  public function handle(Request $request);
}

class HttpKernel implements HttpKernelInterface {
  public function handle(Request $request) {
    // ...
  }

  public function getEnvironment() {
    // ...
  }
}

class CachedHttpKernel implements HttpKernelInterface {
  public function __construct(HttpKernelInterface $kernel) {
    if ($kernel->getEnvironment() === 'dev') {
      // ...
    }
  }

  public function handle(Request $request) {
    //...
  }
}
          

Metóda getEnvironment nepatrí HttpKernelInterface

Keď do konštruktoru vložíme inšťanciu HttpKernelInterface, ktorá nemá metódu getEnvironment, tak kód zhavaruje

 • programujeme len voči deklarovanému rozhraniu
 • nedostatočné rozhranie vymeníme

Výsledok


interface HttpKernelWithEnvironmentInterface extends HttpKernelInterface {
  public function getEnvironment();
}

class CachedHttpKernel implements HttpKernelInterface
{
  public function __construct(
    HttpKernelWithEnvironmentInterface $kernel
  ) {
    // ...
  }
}
          

Ďakujem za pozornosť

Otázky?