O v SOLIDe

06/2016 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Príklady prebrané z knihy Principles of Package Design

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Open-Closed Principle
 • Výhody Open-Closed Principle
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Open-Closed Principle

Open-Closed Principle

Trieda by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny

Mali by ste byť schopní rozšíriť správanie triedy aj bez potreby modifikácie jej kódu

Výhody Open-Closed Principle

 • možnosť zmeniť správanie triedy aj bez jej úpravy
 • bezpečnejšie úpravy (bez zmeny kódu)

Symptómy porušenia princípu

 • trieda má podmienky pre určenie stratégie (typický je switch)
 • podobné podmeinky sa opakujú na viac miestach v kóde
 • trieda obsahuje natvrdo nakódované názvy triedy (v poli, podmienkach, stringoch)
 • vo vnútri triedy sa vytvárajú objekty pomocou new

Ako refaktorovať

 • zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu
 • identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
 • oddeliť špecifické a všeobecné úlohy
 • špecifické časti preniesť do samostatných tried
 • prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"

class GenericEncoder
{
  public function encodeToFormat(array $data, $format)
  {
    if ($format == 'json') {
      $encoder = new JsonEncoder();
    ) else if ($format == 'xml') {
      $encoder = new XmlEncoder();
    } else {
      throw new InvalidArgumentException(sprintf('Unknown format %s', $format));
    }

    $data = $this->prepareData($data, $format);

    return $encoder->encode($data);
  }

  private function prepareData(array $data, $format)
  {
    switch ($format) {
      case 'json':
        $data = $this->forceArray($data);
        $data = $this->fixKeys($data);
        break;

      case 'xml':
        $data = $this->fixAttributes($data);
        break;

      default:
        throw new InvalidArgumentException(sprintf('Unknown format %s', $format));
    }

    return $data;
  }

          

Pridajte do triedy podporu pre kódovanie do YAML

 • nedá sa to urobiť bez modifikácie kódu
 • modifikáciu treba urobiť na viacerých miestach

Refactoring Time!

Zdrojové súbory tu

Prvý krok: oddelenie zodpovedností

GenericEncoder robí priveľa vecí

 • rozhoduje sa o type encoderu a vytvára ho
 • pripravuje dáta na kódovanie pre konkrétny encoder
 • pomocou encoderu kóduje dáta

Rozdelíme rozdpovednosti podľa Single Responsibility Principle

Prvý krok: oddelenie zodpovedností

Abstract Factory pre encodery


class EncoderFactory
{
  /**
   * @param string $format
   *
   * @return EncoderInterface
   */
  public function createForFormat(string $format)
  {
    if ($format == 'json') {
      return new JsonEncoder();
    } else if ($format == 'xml') {
      return new XmlEncoder();
    }

    throw new InvalidArgumentException(sprintf('Unknown format %s', $format));
  }
          

Prvý krok: oddelenie zodpovedností

EncoderInterface


interface EncoderInterface
{
  /**
   * @param array $data
   *
   * @return string
   */
  public function encode(array $data);
}

class JsonEncoder implements EncoderInterface {}

class XmlEncoder implements EncoderInterface {}
          

Druhý krok: urobiť továrničku otvorenú pre rozširovanie

EncoderInterface


interface EncoderFactoryInterface
{
  /**
   * @param string $format
   *
   * @return EncoderInterface
   */
  public function createForFormat(string $format);
}

class EncoderFactory implements EncoderFactoryInterface {}

class GenericEncoder
{
  private $encoderFactory;

  public function __construct(EncoderFactoryInterface $encoderFactory)
  {
    $this->encoderFactory = $encoderFactory;
  }
}
          

Tretí krok: urobiť továrničku otvorenú pre rozširovanie

Vytváranie encoderov vytiahnuť mimo továrničku


class EncoderFactory implements EncoderFactoryInterface
{
  private $factories = [];

  public function registerEncoderFactory($format, callable $factory)
  {
    $this->factories[$format] = $factory;

    return $this;
  }

  public function createForFormat($format)
  {
    if (!array_key_exists($format, $this->factories)) {
      throw new InvalidArgumentException(sprintf('Unknown format %s', $format));
    }

    $factory = $this->factories[$format];

    $encoder = $factory();

    return $encoder;
  }
}
          

Štvrtý krok: upratať zodpovednosti

Prípravu dát presunúť na správne miesto


class JsonEncoder implements EncoderInterface
{
  /**
   * @param array $data
   *
   * @return string
   */
  public function encode(array $data)
  {
    $this->prepareData($data);

    return json_encode($data);
  }

  // ...
}

          

Finále


$data = [/* ... */];

$encoderFactory = new EncoderFactory();

$encoderFactory->addEncoderFactory('json', function () {
  return new JsonEncoder();
});

$encoderFactory->addEncoderFactory('json', function () {
  return new XmlEncoder();
});

$genericEncoder = new GenericEncoder($encoderFactory);
$genericEncoder->encodeToFormat($data, 'json');
          

Ďakujem za pozornosť

Otázky?