S v SOLIDe

06/2016 / Milan "perún" Herda / @moriquend / prezentacie.perunhq.org

Príklady prebrané z knihy Principles of Package Design

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Single Responsibility Principle
 • Výhody Single Responsibility
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Single Responsibility Principle

Trieda by mala mať jeden (a iba jeden) dôvod pre svoju zmenu.

Výhody Single Responsibility Principle

 • jednoduchšie úpravy (jednoduchou úpravou alebo výmenou triedy)
 • bezpečnejšie úpravy (lebo v kóde nie sú nesúvisiace veci)
 • jednoduchšie pochopenie toho, čo trieda robí
 • ľahká testovateľnosť

Symptómy porušenia princípu

 • veľa properties v triede
 • veľa verejných (public) metód v triede
 • každá metóda používa iné properties
 • špecifické úlohy sú delegované na privátne metódy

Ako refaktorovať

 • extrahovať špecifické úlohy do privátnych metód
 • identifikovať skrytých kolaborantov v privátnych metódach
 • preniesť kód skrytých kolaborantov do samostatných tried

class ConfirmationMailer
{
  private $templating;
  private $translator;
  private $mailer;

  public function __construct(TemplatingInterface $templating, TranslatorInterface $translator, MailerInterface $mailer)
  {
    $this->templating = $templating;
    $this->translator = $translator;
    $this->mailer   = $mailer;
  }

  public function sendTo(User $user)
  {
    $message = $this->createMessageFor($user);

    $this->sendMessage($message);
  }

  private function createMesageFor(User $user)
  {
    $subject = $this->translator->translate('Confirm your email address');

    $body = $this->templating->render(
      'confirmationEmail.tpl',
      [
        'user' => $user,
      ]
    );

    $message = new Message($subject, $body);

    $message->setTo($user->getEmailAddress());

    return $message;
  }

  private function sendMessage(MessageInterface $message)
  {
    $this->mailer->send($message);
  }
}
          

Táto trieda má dve zodpovednosti a teda aj dva dôvody pre zmeny

 • odosielanie emailu
 • vytvorenie emailu

Refactoring Time!

Skúsime triedu zrefaktorovať.

Zdrojové súbory tu