Symfony/Form

02/2015 / Milan "perún" Herda / @moriquend / hrad.perunhq.org

O čom budeme hovoriť

 • základné použitie
 • vlastný FormType
 • handler

O čom nebudeme hovoriť

 • vykreslenie formuláru
 • ukladanie do DB
 • validácie a ich prepojenie na objekty

Symfony/Form

 • samostatne použiteľný Symfony komponent pre prácu s formulármi
 • uľahčuje vytváranie formuláru
 • umožňuje kombinovať formuláre
 • zjednodušuje prístup k odoslaným formulárovým dátam

Inštalácia

Composer


{
  "require": {
    "symfony/form": "~2.6.3"
  }
}
          

Základné použitie

Vytvorenie formuláru

Vo vnútri Symfony/Silex controlleru:

// symfony controller
$formBuilder = $this->get('form.factory')->createBuilder()
// $formBuilder = $this->createFormBuilder();

// silex controller
$formBuilder = $app['form.factory']->createBuilder()

$formBuilder
  ->add('name')
  ->add('email')
  ->add('gender', 'choice', [
    'choices' => [
      'male'  => 1,
      'female' => 2,
    ]
  ])
  ->add('submit', 'submit');

$form = $formBuilder->getForm();
          

Zistenie a spracovanie odoslania


// zistenie odoslania a naplnenie dátami z requestu
$form->handleRequest($request);

// formulár bol odoslaný a je validný
if ($form->isValid()) {
  $data = $form->getData();

  // spracovať dáta
  // nastaviť flash message
  // urobiť redirect
}
          

Nastavenie predvolených hodnôt


$defaultData = [
  'name'  => 'Ferko',
  'email' => 'ferko.mrkvicka@example.com',
  'gender' => 1,
];

// symfony controller
$formBuilder = $this->get('form.factory')->createBuilder('form', $defaultData)
// $formBuilder = $this->createFormBuilder($defaultData);

// silex controller
$formBuilder = $app['form.factory']->createBuilder('form', $defaultData)
          

Validácie


use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

// pre silex potrebujeme aj zaregistrovať validátor
$app->register(new Silex\Provider\ValidatorServiceProvider());

$formBuilder
  ->add('name', 'text', [
    'constraints' => [
      new Assert\NotBlank(),
      new Assert\Length(['min' => 3]),
    ]
  ])
  ->add('email', 'text', [
    'constraints' => [
      new Assert\NotBlank(),
      new Assert\Email(),
    ]
  ])
  ->add('gender', 'choice', [
    'choices' => [
      'male'  => 1,
      'female' => 2,
    ],
    'constraints' => [
      new Assert\Choice([1, 2]),
    ]
  ])
  ->add('submit', 'submit');
          

Kompletný príklad

Všetok tento kód sa teraz nachádza v controlleri


use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

$defaultData = [
  'name'  => 'Ferko',
  'email' => 'ferko.mrkvicka@example.com',
  'gender' => 1,
];

// symfony controller
$formBuilder = $this->get('form.factory')->createBuilder('form', $defaultData)

// silex controller
$app->register(new Silex\Provider\ValidatorServiceProvider());
$formBuilder = $app['form.factory']->createBuilder('form', $defaultData)

$formBuilder
  ->add('name', 'text', [
    'constraints' => [
      new Assert\NotBlank(),
      new Assert\Length(['min' => 3]),
    ]
  ])
  ->add('email', 'text', [
    'constraints' => [
      new Assert\NotBlank(),
      new Assert\Email(),
    ]
  ])
  ->add('gender', 'choice', [
    'choices' => [
      'male'  => 1,
      'female' => 2,
    ],
    'constraints' => [
      new Assert\Choice([1, 2]),
    ]
  ])
  ->add('submit', 'submit');

$form = $formBuilder->getForm();

$form->handleRequest($request);

if ($form->isValid()) {
  $data = $form->getData();

  // spracovať dáta
  // nastaviť flash message
  // urobiť redirect
}
          

Zoštíhľujeme controller

Vyhodíme submit button

 • submit button nebudeme vôbec vo formulári uvádzať
 • vykreslíme ho (ručne) v html šablóne
 • neskôr nám to umožní kombinovať viaceré formuláre

Pre formulár vytvoríme samostatnú triedu, tzv. FormType

 • presunieme tam celú logiku vytvárania formuláru (tj. aké fieldy obsahuje)
 • budeme tak mať formulár znovupoužiteľný (napr. vo viacerých controlleroch)
 • uložíme do adresáru Form/Type/

namespace Profesia\UserBundle\Form\Type;

use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\Form\FormInterface;
use Symfony\Component\Form\FormView;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolverInterface;
use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

class UserType extends AbstractType
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('name', 'text', [
        'constraints' => [
          new Assert\NotBlank(),
          new Assert\Length(['min' => 3]),
        ]
      ])
      ->add('email', 'text', [
        'constraints' => [
          new Assert\NotBlank(),
          new Assert\Email(),
        ]
      ])
      ->add('gender', 'choice', [
        'choices' => [
          'male'  => 1,
          'female' => 2,
        ],
        'constraints' => [
          new Assert\Choice([1, 2]),
        ]
      ]);
  }

  public function setDefaultOptions(OptionsResolverInterface $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
    ]);
  }

  public function getName()
  {
    return 'UserType';
  }
}
          

Upravíme vytváranie formu v controlleri


use Profesia\UserBundle\Form\Type\UserType;

// symfony controller
$form = $this->get('form.factory')->create(new UserType(), $defaultData)

// silex controller
$form = $app['form.factory']->create(new UserType(), $defaultData)

$form->handleRequest($request);

if ($form->isValid()) {
  $data = $form->getData();

  // spracovať dáta
  // nastaviť flash message
  // urobiť redirect
}
          

Spracovanie formuláru presunieme do samostatnej triedy

 • vytvoríme triedu, do ktorej presunieme kontrolu a spracovanie odoslaného formuláru
 • spracovaním rozumieme len prípadné uloženie do db a odpálenie eventov
 • presmerovanie by malo byť zodpovednosťou controlleru
 • flash message sú taktiež súčasťou controlleru
 • FormHandler bude k svojej úlohe potrebovať nejaké závislosti (prístup k db, event dispatcher), takže ho zaregistrujeme do DI containeru
 • uložíme do adresáru Form/Handler

use Symfony\Component\Form\FormInterface;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

class UserHandler
{
  public function handle(FormInterface $form, Request $request)
  {
    $form->handleRequest($request);

    if (!$form->isSubmitted()) {
      return false;
    }

    if (!$form->isValid()) {
      return false;
    }

    $data = $form->getData();

    // uložíme do db
    // odpálime prípadné eventy cez event dispatcher

    return true;
  }
}
          

Závislosti FormHandleru

Pokiaľ má FormHandler nejaké závislosti (db, repozitár, event dispatcher, domain manager) ,tak ich odovzdáme cez jeho konštruktor (dependency injection).

Nie je dobré konštruovať formHandler priamo v controlleri, pretože jeho závislosti sa môžu meniť a zťažuje to možnosť testovať controller.

Takže si na FormHandler buď vytvoríme továrničku (factory) alebo ho zaregistrujeme do DI kontajneru.

Registrácia FormHandleru do DI kontajneru v Silexe


$app['form_handler.user'] = $app->share(function ($app) {
  return new UserHandler(
    //prípadné závislosti sa injectujú ako parametre, napr.:
    /*
    $app['doctrine.orm.entity_manager'],
    $app['event.dispatcher']
    */
  );
});
          

Controller po vytiahnutí form handleru

Symfony

use Profesia\UserBundle\Form\Type\UserType;

$form    = $this->get('form.factory')->create(new UserType(), $defaultData)
$formHandler = $this->get('form_handler.user');

if ($formHandler->handle($form, $request)) {
  // nastaviť flash message
  // urobiť redirect
}
          
Silex

use Profesia\UserModule\Form\Type\UserType;

$form    = $app['form.factory']->create(new UserType(), $defaultData)
$formHandler = $app['form_handler.user'];

if ($formHandler->handle($form, $request)) {
  // nastaviť flash message
  // urobiť redirect
}
          

Čo sme týmito úpravami získali?

 • ztenčili sme controller, ktorý teraz robí minimum práce
 • formulár a formHandler sú ľahko testovateľné cez unit testy
 • formulár a jeho formHandler vieme použiť na veľa miestach
 • zmena formulárového prvku sa robí na jednom mieste
 • formulár môže existovať ako subformulár vo väčšom formulári
 • rôzne spracovanie toho istého formuláru vieme riešiť zámenou FormHandleru

Dá sa ísť aj ďalej?

 • formulár vieme zaregistrovať ako service do DI kontajneru
 • interface pre FormHandler
 • nová trieda združujúca formulár a jeho formHandler
 • ako dátový typ formuláru použiť triedu namiesto poľa
 • vytiahnuť validácie z formuláru do validovaného objektu cez anotácie

Viac informácií

Otázky?

Ďakujem za pozornosť