HttpFoundation

Objektová práca s HTTP

01/2015 / Milan "perun" Herda / @moriquend / hrad.perunhq.org

Obsah

 • čo je to HttpFoundation?
 • request
 • response
 • session

Čo je HttpFoundation?

 • samostatne použiteľný Symfony komponent
 • umožňuje objektovo-orientovaný prístup k dátam a vlastnostiam http requestu, http response a k session
 • abstrahuje od používania superglobálnych premenných
 • zjednodušuje testovanie
 • obsahuje zopár cool vecí, ktoré nemusíte implementovať od nuly (cacheovacie hlavičky, flash správy...)

Inštalácia a použitie

Composer


{
  "require": {
    "symfony/http-foundation": "~2.6.3"
  }
}
          

PHP


use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

$request = Request::createFromGlobals();
          

Request

Request

 • objektový prístup ku GET, POST, COOKIE, SERVER, FILES
 • jednoduchý prístup k hlavičkám http requestu
 • môžete filtrovať vstupné premenné

Predtým


$id    = array_key_exists($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 0;
$uri   = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$hostname = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$agent  = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
          

Teraz


$id    = $request->query('id', 0);
$uri   = $request->getPathInfo();
$hostname = $request->getHost();
$agent  = $request->headers->get('User-Agent')
            

Kde sú uložené dáta requestu?

$_GET $request->query
$_POST $request->request
$_COOKIE $request->cookies
$_FILES $request->files
$_SERVER $request->server
http hlavičky $request->headers
iné $request->attributes

Každá z vlastností query, request, cookies, files, server, headers a attributes je public premenná typu ParameterBag

ParameterBag - vrece parametrov

 • all()
 • keys()
 • replace()
 • add()
 • get()
 • set()
 • has()
 • remove()

ParameterBag#get


public function get($key, $default = null, $deep = false)
          
$default
predvolená hodnota, ktorá sa vráti v prípade, že vo vreci neexistuje parameter s daným názvom
$deep
umožňuje vrátiť vnorený prvok poľa, pokiaľ ako $key použime niečo takéto "foo[bar]"

Session


$request->getSession()
          

Volanie vráti inštanciu SessionInterface

Jednoduchšie testy

Už nemusíme vymýšľať, ako otestovať kontroler, ktorý pracuje s $_GET, $_POST. Vytvoríme si Request a pošleme ho kontroleru.


$request = Request::create(
  '/hello-world',
  'GET',
  [
    'name' => 'Fabien'
  ]
);
          

Response

Response

 • objekt predstavujúci odpoveď servera/aplikácie
 • jednoduché nastavovanie http hlavičiek
 • jednoduché odosielanie súborov
 • jednoduché cachovanie

Predtým


header('HTTP/1.0 404 Not Found');

echo 'oops';
          

Teraz


use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

$response = new Response(
  'oops',
  Response::HTTP_NOT_FOUND,
  [
    'content-type' => 'text/html',
  ]
);

$response->send();
            

Predtým: problémy


header('HTTP/1.0 404 Not Found');

echo 'oops';
          
 • ako presne má vyzerať hlavička, ktorú idem posielať?
 • je toto správne miesto pre nastavenie hlavičky?
 • je toto správne miesto pre vypísanie výstupu?

Teraz: riešenie


use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

$response = new Response(
  'oops',
  Response::HTTP_NOT_FOUND,
  ['content-type' => 'text/html']
);

//...

$response->setContent('tak sme predsa našli')
$response->setStatusCode(Response::HTTP_OK);
$response->headers->set('Content-Type', 'text/plain');

//...

$response->send();
          

Cookie


use Symfony\Component\HttpFoundation\Cookie;

$response->headers->setCookie(new Cookie('foo', 'bar'));
          

Práca s HTTP cache


$response->setCache([
  'etag'     => 'abcdef',
  'last_modified' => new \DateTime(),
  'max_age'    => 600,
  's_maxage'   => 600,
  'private'    => false,
  'public'    => true,
]);
          

Práca s HTTP cache

Jednotlivé cachovacie hlavičky sa dajú nastaviť aj samostatne.

 • setPublic();
 • setPrivate();
 • expire();
 • setExpires();
 • setMaxAge();
 • setSharedMaxAge();
 • setTtl();
 • setClientTtl();
 • setLastModified();
 • setEtag();
 • setVary();

Not modified?

Metóda isNotModified skontroluje hlavičky a pokiaľ nedošlo k zmene dokumentu, tak nastaví status 304 a odstráni telo odpovede.


if ($response->isNotModified($request)) {
  $response->send();
}
          

Redirect


use Symfony\Component\HttpFoundation\RedirectResponse;

$response = new RedirectResponse('http://example.com/');
          

JSON


use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;

$response = new JsonResponse();
$response->setData([
  'data' => 123
]);
          

Súbory


use Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse;

$file = 'path/to/file.pdf';
$response = new BinaryFileResponse($file);
          

Session

Príklad


use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session;

$session = new Session();
$session->start();

$session->set('username', 'Fero');

$session->get('username');
            

Flash správy

Po spracovaní formuláru nastavím info hlášku


$session->getFlashBag()->add('notice', 'Vaša objednávka bola spracovaná');
            

Po redirecte stránka zobrazí všetky doteraz nevypísané flash správy


foreach ($session->getFlashBag()->get('notice', []) as $msg) {
  echo '<div class="flash-notice">' . $msg . '</div>';
}
            

Testy


use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\MockArraySessionStorage;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\MockFileSessionStorage;

// unit testy, ktoré nepotrebujú ukladať session
$session = new Session(new MockArraySessionStorage());

// funkcionálne testy, ktoré potrebujú perzistované session dáta
$session = new Session(new MockFileSessionStorage());

          

Použitie v legacy aplikácii


use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\PhpBridgeSessionStorage;

// legacy application configures session
ini_set('session.save_handler', 'files');
ini_set('session.save_path', '/tmp');
session_start();

// Get Symfony to interface with this existing session
$session = new Session(new PhpBridgeSessionStorage());

// symfony will now interface with the existing PHP session
$session->start();
          

Viac informácií

http://symfony.com/doc/current/components/http_foundation/index.html

Otázky?

Ďakujem za pozornosť